ผลงานและข่าวสาร

Kasikorn Bank PCL

Data Cabling Project


ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552
มูลค่าโครงการ 80,000,000 บาท
การรับประกัน 25 years system warranty by AMP Netconnect
ลักษณะโครงการ ส่วนสำนักงาน และ ศูนย์ข้อมูลส่วนกลางของธนาคาร / DATA CENTER
 • ติดตั้งสายสัญญานประเภท CAT6 จำนวนมากกว่า 10,000 จุด
 • ได้รับไว้วางใจให้ติดตั้งเพิ่มเติมในห้อง DATA CENTER อีก 10,000 จุด
 • ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสงมากกว่า 10,000 จุด ด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบ MPO
 • ติดตั้งงานตู้คอลโทรลระบบ มากกว่า 260 ชุดด้วย Aegis Cyberack
 • เป็นผู้นำเทคโนโลยี Cable Basket มาใช้รายแรกของประเทศไทย

TRUE

Data Center & Network Cabling


Completed internal CAT-6 UTP structured connectivity for Phase I internet data center approximately 2000 LAN ports
มูลค่าโครงการ 4,000,000 บาท
การรับประกัน 20 years system warranty by Systimax Solutions
ลักษณะโครงการ ศูนย์ข้อมูลส่วนกลางของบริษัท / DATA CENTER
 • ติดตั้งสายสัญญานประเภท CAT6 จำนวนมากกว่า 2,000 จุด ในงานก่อสร้างโครงการระยะที่ 1
 • ได้รับความไว้วางใจในผลงานติดตั้งในส่วนงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลระยะที่ 3 โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินการติดตั้งในปีพ.ศ. 2552

Thai NOK Company Limited

Advanced CCTV Surveillance Project


Project Schedule: November, 2008
Project Value: 2,000,000 Baht

Project Overview:

 • Milestone XProtect Enterprise software
 • IP-67 rated secure housing
 • Power over Ethernet
 • Project completed in 21 days
 • Phase II and Phase III to follow

The Grand Diamond Hotel

Wireless System & Network Cabling


บริษัท พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบการให้บริการอินเตอร์เนตสำหรับโรงแรม ( Internet Service Management ) โดยติดตั้งตามความต้องการดังนี้

 • ออกแบบติดตั้งสายสัญญานเนตเวคประเภท CAT5
 • จัดหาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานไปยังห้องพักแบบ Wireless
 • พัฒนาติดตั้งระบบยืนยันสิทธ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เนต
 • ระบบคำนวนค่าใช้จ่ายการเข้าใช้บริการระบบอินเตอร์เนต
 • การเก็บประวัติการเข้าใช้บริการ

True Move Company Limited

In-Building Site Maintenance Project


โครงการติดตั้งแก้ไขโครงข่ายสัญญานภายในอาคารต่างๆตามที่ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ได้ติดตั้งไว้
 • ทางบริษัท พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดไดรับความไว้วางใจในการดำเนินการตั้งแต่ปีค.ศ. 2003-2007
 • การซ่อมบำรุงรักษามีขอบเขตงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
 • ติดตั้งทดสอบโครงข่ายใหม่ ทั้งแบบอยู่กับที่ และแบบเคลื่อนที่ ( Cell on Will )
 • บริษัท พีแอนด์พี อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดส่งวิศวกรควบคุมงาน 2 คนต่อโครงการในกรณีที่ใช้ผู้รับเหมารายย่อย
 • มูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 10,000,000 บาท

ESSO

Server Support


บริการดูแลเครื่องแม่ข่าย
 • ให้บริการดูแลเครื่องแม่ข่ายของ Microsoft อย่างมืออาชีพ

บริการบริหารโครงการ
 • จัดหาทีมงานบริหารโครงการในการวางแผนและติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบเดิม ซึ่งรวมไปถึงการวางแผน ดูแล ติดตั้ง และ สอน ทีมงานของเราช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเขตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
 • จัดหาทีมงานบริหารโครงการเพื่อช่วยเหลือโยกย้ายอุปกรณ์สารสนเทศภายในสำนักงาน

บริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • จัดหาระบบดูแลงานทางด้านสารสนเทศให้กับทีมงานในประเทศไทย
 • บริการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งส่วนของอุปกรณ์และโปรแกรม

บริการระบบสัญญาณเสียง
 • จัดหาบริการการติดต่อสื่อสารทางเสียงให้กับทีมทำงานในประเทศไทย

บริการติดตั้งระบบสายสัญญานภายในอาคาร
 • ติดตั้งรวมถึงการวางสายแลน ( UTP ) และสายใยแก้วนำแสง( Fiber )

AMATA INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPER

System Analyst Support


โครงการที่ปรึกษาระบบสารสนเทศให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
 • จัดหาผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศประจำ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาและแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในนิคมอมตะและบริษัทในเครือ
 • ดูแลระบบจดหมายอิเลคทรอนิกส์และการเชื่อมสัญญานอินเทอร์เน็ตระหว่างนิคม
 • ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ( VoIP ) เพื่อที่จะเชื่อมต่อสำนักงานที่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน
 • ติดตั้งระบบ Client/Server และการเชื่อมต่อ WAN
 • จัดทำออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยให้กับโครงข่ายของอมตะ
 • ออกแบบติดตั้งระบบ Cable ภายในนิคมอมตะและบริษัทในเครือ ทั้งสายประเภท UTP, Fiber
 • ออกแบบและให้คำปรึกษาในการนำระบบ MIS/GIS มาใช้งานภายในนิคม
 • ออกแบบติดตั้งระบบ Mail และ Application บน Domino Lotus Notes 8
 • ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบงานของบัญชี โดยใช้ระบบ SUN SYSTEM

สายด่วน:   +66 (0)97 057 6888